INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o.
Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava – Staré Mesto

Záväzná prihláška na
ODBORNÚ SKÚŠKU

podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skúška sa koná pre: CHYBA - NEZNÁMY STUPEŇ.

Spôsob vykonania skúšky: chyba!!!

Titul pred menom:
Meno: *
Priezvisko: *
Titul za menom:
Som občanom Slovenskej republiky:
Dátum narodenia: *, **
Rodné číslo: *
Pohlavie:
 
Trvalé bydlisko:
Krajina *
 
Telefón: *
!!! Pozor - na jednu emailovú adresu môže byť registrovaný iba jeden človek. !!!
E-mail: *
Korešpondenčná adresa: ***
 
Názov spoločnosti a fakturačné údaje spoločnosti pre vystavenie faktúry:
Názov spoločnosti a adresa:
IČO alebo registračné číslo spoločnosti: ****
DIČ:
 
Prihlasujem sa na odbornú skúšku z týchto sektorov:
 
 
* povinný údaj
** údaj musí byť vo formáte YYYY-MM-DD
*** nie je nutné vyplniť ak sa zhoduje s adresou trvalého bydliska
**** údaj je povinné vyplniť ak účastník nie je občas SR